Technische Daten

  H10 H40 H65
Höhe / Rollen­durch­messer in mm 10 40 65
max. Länge / Achs­ab­stand in mm 2000 5000 6000
max. Breite in mm 250 500 1000
max. Be­las­tung in kg/m 5 30 50
Standard Achs­ab­stän­de in mm

300,

500,

1000,

1500,

2000

500,

750,

1000,

1500,

2000,

2500,

3000

1000,

1500,

2000,

2500,

3000,

3500,

4000

Standard Gurt­brei­ten in mm

50,

75,

100,

125,

150,

200,

250

75,

100,

125,

150,

200,

300,

400,

500

75,

100,

125,

150,

200,

300,

400,

500,

700,

800,

900,

1000

Gurt­ma­te­rial

PU,

PVC

PU,

PVC,

Silikon,

Gewebe

PU,

PVC,

Silikon,

Gewebe

Ge­schwin­dig­keit­en in m/min

4,

6,

12

3,

4,

5,

6,

7,

10,

12,

15,

21,

30

6,

7,

9,

11,

14,

18,

23,

28,

40,

50,

60

Ihr Berater: